par l’association KEPKAA

Présentation du Mois du Créole à Montréal

Qui nous sommes

La coordination du Comité International pour la Promotion du Créole et de l’Alphabétisation (KEPKAA en créole) est heureuse de s’associer à ses nombreux amis(es) et partenaires pour vous présenter le « Mois du Créole à Montréal».

« Mwa Kreyòl nan Monreyal » fonde nan dat 5 oktòb 2002 anba lidèchip Pierre-Roland BAIN, prezidan-fondatè Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl ak Alfabetizasyon. Evennman kiltirèl sa a konsakre tout mwa oktòb yo pou selebrasyon ak valorizasyon patrimwàn kreyòl kanadyen-kebekwa a.

Tou aktivite yo, alawonnbadè, vize chanjman pozitif tout bon lakay tout moun, yo favorize konpreyansyon, tolerans, fratènite ak zanmitay nan mitan pèp yo, espesyalman nan mitan Kreyolofòn yo. « Mwa Kreyòl nan Monreyal » reprezante yon tribin kote jenn fanm ak jenn gason ki gen talan ka jwenn kote pou yo eksprime yo. Li la tou pou louvri de bra li lajman laj bay tout moun, kèlkanswa ras li ki vle sèvi ak zèv oswa pwodiksyon atistik li pou rann lang ak kilti kreyòl nou yo omaj. Nan sans sa a Mwa Kreyòl nan Monreyal la se yon zouti pou kominote kreyolofòn nou yo ranfòse plas yo nan salon patrimwàn imateryèl Kanada ak Kebèk.

Depi nan lansman 1e edisyon « Mwa Kreyòl nan Monreyal », nou te chwazi MWA OKTÒB la yon fason pou nou te respekte yon tradisyon tan lontan abitan zile Ladominik yo. Depi lè konkom t ap goumen ak berejèn, yo te tabli yon pratik selebre yon « Creole Day » chak dènye vandredi mwa oktòb. Se tradisyon sa a, ki ta pral enspire reprezantan divès peyi kreyolofòn, lè moman an te rive pou yo te adopte Jounen Entènasyonal Kreyòl.

Annefè, se nan semenn 22 pou rive 28 me 1983, Komite « Bannzil Kréyòl » te chwazi dènye vandredi mwa oktòb kòm « Jounen Entènasyonal Kreyòl ». Sa te fèt nan lavil Lafayèt nan Eta Lwizyàn pandan yon rankont Komite Entènasyonal Etid Kreyòl (CIEC : Comité International des Études Créoles) t ap òganize. Depi lè sa, plizyè peyi tankou Sechèl, Sent Lisi, zile Moris, zile Wodrig ak anpil lòt fè jounen sa a tounen yon evennman kiltirèl san parèy nan istwa selebrasyon kreyòl. Ansanm manifestasyon yo kadre lespri selebrasyon an.

Nan peyi Kanada, depi menm ane 1983 a, anba bannyè « Maison d’Haïti » ak direktris li Adeline Chancy, Kreyolofòn yo, an patikilye sa ki moun Kebèk yo, te pran abitid selebre lang ak kilti kreyòl chak 28 oktòb. Se toujou nan menm peryòd sa a Komite kreyòl « Sant N A Rive » te pran nesans an 1984, san dout pou l te eksprime, nan non yon kominote, bezwen kolektif pou li afiche idantite kiltirèl li, epi mete kreyòl ayisyen an anvalè.

Apre madan Adeline Chancy te fin deside retounen nan peyi li nèt, enpòtans selebrasyon yo te vin prèske tonbe plat. Nou te oblije tann 1998, lane premye selebrasyon zansèt KEPKKA a, Komite Inisyativ pou Soutni Alfabetizasyon an Ayiti, te òganize ak kolaboratè li yo, pou reveye enterese yo epi envite yo popilarize selebrasyon yo. Se konsa kreyolofòn kanadyen yo te vin kapab redekouvri yon pati nan idantite yo nan tonbe damou ak yon dividal plizyè aktvite kiltirèl.

Selebrasyon « Jounen Entènasyonal Kreyòl » la nan Monreyal, menm lè pa te gen gwo mwayen, te vin rekòmanse ap vale teren. Rive nan lane 2001, yon jounen pa te sifi pou selebre kilti kreyòl la nan tout divèsite li. Se sa ki te vin bay lide pou konsakre TOUT MWA OKTÒB la pou selebre lang ak kilti kreyòl. Konsa, « Mwa Kreyòl » la kapab defini tankou yon evennman miltidisiplinè ak miltikiltirèl ki layite sou yon mwa. Li mete aksan sou tout fòm atizay yo : penti, eskilti, teyat, literati, mizik, ekriti, dans, gastwonomi, lamòd ak yon bann lòt.

Jounen jodi a, KEPKAA santi li fyè pou li konstate kijan « Mwa kreyòl » la eksite pasyon Kreyolofòn yo kit se nan peyi Etazini, nan Karayib la, an Ewòp, epi nan peyi Oseyan Endyen yo. Se sèl evennman nan repètwa kiltirèl mondyal la ki konsakre tout yon mwa pou selebre lang, kilti ak atizay kreyòl.

Nan lane 2022 a, sou latè, gen anviwon 20 milyon Kreyolofòn ki gen pase yo anchennen nan kòkòday istwa lang franse a. Nan peyi Kanada, yo plis pase 200 000. Nan Monreyal, moun ki fòme kominote Kreyolofòn nan se sitwayèn ak sitwayen ki gen rasin yo plante an Ayiti, Gwadloup, Matinik, Ladominik, Sechèl, zile Moris, Lareyinyon Giyàn fransèz, zile Wodrig, Sent Lisi, ak kèk lòt ankò.

Kreyòl la se kòd ki mare tout peyi sa yo ansanm, souch kote yo tout gen rasin yo. Se lang tout Karayib la. Li pèmèt abitan tout peyi sa yo ki genyen lang ofisyèl diferan, pou yo kominike, pou youn konprann lòt. Lang kreyòl la se yon lang ofisyèl nan peyi tankou : Ayiti, Zile Moris, Sechèl ak Vanuatu. Plizyè nan peyi sa yo genyen yon grafi ofisyèl pou kreyòl la, tankou Ayiti ki genyen pa li depi 1979. Genyen tou plizyè gramè, diksyonè ak divès koleksyon liv lekòl pou aprantisaj. Kreyòl ayisyen an nan lis 6 lang ofisyèl ki anvigè nan eta Nouyòk.

Mwa Monreyal se yon bèl okazyon pou Kreyolofòn ak zanmi yo rasanble, pou yo pataje – pou yo dekouvri richès kilti yo, epi kontribiye nan rapwochman ak zanmitay. Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl Ak Alfabetizasyon (KEPKAA) envite tout Kebekwa, fanm kou gason, timoun kou granmoun, tout orijin, pou yo viv pandan 1 mwa an mòd kreyòl. « Mwa kreyòl Monreyal» la deja konte pami youn nan gran evennman k ap ritme lavi kiltirèl monreyalè a

Sous : Sèvis kominikasyon   

Fondé le 5 octobre 2002 à l’initiative de Pierre-Roland BAIN, président-fondateur du Comité International pour la Promotion du Créole et l’Alphabétisation, le « Mois du Créole à Montréal » consacre tout le mois d’octobre à la célébration et la mise en valeur du patrimoine créole canadien-québécois.

Les activités, dans leur totalité, visent à l’épanouissement de la personnalité humaine, favorisent la compréhension, la tolérance, la fraternité et l’amitié entre les peuples, notamment entre tous les Créolophones. Le « Mois du créole à Montréal » se veut une tribune d’expression de qualité offerte à tous ceux et à toutes celles qui veulent à travers leur œuvre rendre hommage aux cultures créoles qui constituent déjà un pan du patrimoine culturel immatériel du Canada et du Québec.

Depuis le lancement de la 1ere édition du « Mois du Créole à Montréal », le mois d’octobre a été retenu dans le but de respecter une vielle tradition des habitants de l’ile de la Dominique de célébrer un « Creole Day » chaque dernier vendredi du mois du d’octobre, ce qui allait inspirer les représentants des divers pays créolophones au moment d’adopter la Journée Internationale du Créole.

En effet, c’est dans la semaine du 22 au 28 mai 1983, à Lafayette en Louisiane que le Comité « Bannzil Kréyòl », en marge d’une rencontre du Comité International des Études Créole ( CIEC), a choisi le dernier vendredi du mois d’octobre comme « Journée internationale du créole ». Depuis, des pays comme les Seychelles, Ste Lucie, île Maurice, les iles Rodrigues, et tant d’autres ont fait de cette journée un évènement culturel sans précédent dans les annales de la célébration du créole à travers des manifestations significatives.

Au Canada, dès 1983, sous la bannière de la « Maison d’Haïti » et de sa Directrice Adeline Chancy, les Créolophones, notamment ceux du Québec ont pris l’habitude de célébrer la langue et les cultures créoles le 28 octobre. C’est aussi dans cette période que « Le comité créole » du « Centre N A Rive » a vu le jour en 1984, sans doute pour exprimer au nom d’une communauté le besoin collectif d’afficher son identité culturelle et mettre en valeur le créole haïtien.

Après le retour définitif de madame Adeline Chancy dans son pays d’origine, l’ampleur des célébrations a considérablement diminué. Il a fallu attendre 1998, année de la première célébration organisée par l’ancêtre du KEPKKA (Comité d’Initiative pour Soutenir l’Alphabétisation en Haïti) et ses collaborateurs, pour réveiller les intéressés et les inviter à populariser les célébrations. C’est ainsi que les Créolophones Canadiens ont pu redécouvrir tout un pan de leurs identités par le biais de plusieurs activités culturelles.

Les célébrations à Montréal de la « Journée internationale du créole », même modestes, ont gagné en popularité. Arrivée en 2001, une journée n’était plus assez pour célébrer la culture créole dans toute sa diversité, d’où l’idée de consacrer tout le mois d’octobre à la célébration de la langue et des cultures créoles. Ainsi, le « Mois du Créole » peut se définir comme un évènement pluridisciplinaire et multiculturel étalé sur un mois. Il met l’accent sur toutes les formes d’art : la peinture, la sculpture, le théâtre, la littérature, la musique, l’écriture, la danse, la gastronomie et la mode.

Aujourd’hui, le KEPKAA est fier de constater que le « Mois du créole » suscite l’engouement des Créolophones aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe et dans les pays de l’océan indien. C’est le seul événement du répertoire culturel mondial qui consacre tout un mois à la célébration de la langue, de la culture et des arts créoles.

Il existe aujourd’hui dans le monde plus de 15 millions de Créolophones à base lexicale française. Au Canada, ils sont plus de 200 000. À Montréal, cette communauté est composée de citoyens et citoyennes originaires d’Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Dominique, des Seychelles, de l’Ile Maurice, de la Guyane française, des Iles Rodrigue, de Sainte Lucie et autres.

Le créole constitue le lien, le tronc commun entre ces différents pays. C’est la langue commune à toutes les Caraïbes, de ce fait, elle permet aux habitants de ces pays qui ont des langues officielles différentes, de se comprendre et de communiquer. Le créole est une langue officielle dans les pays comme : Haïti, Ile Maurice, Les Seychelles et Vanuatu. Plusieurs de ces pays ont une graphie officielle et c’est le cas pour Haïti qui a la sienne depuis 1979. Il existe aussi des grammaires, des dictionnaires et une panoplie de manuels d’apprentissage. Le créole haïtien est du nombre des 6 langues officielles dans la ville de New-York.

Réunis à Montréal, c’est l’occasion pour ces Créolophones de découvrir et faire découvrir leurs cultures et contribuer ainsi au rapprochement des peuples grâce au « Mois du créole à Montréal ». Le Comité International pour la Promotion du Créole et de l’Alphabétisation (KEPKAA) invite les Québécois et Québécoises de toutes origines à vivre pendant 1 mois à l’heure créole à travers le « Mois du créole à Montréal » qui fait désormais partie des grands évènements rythmant la vie culturelle montréalaise.

Source : Service des communications du

Email

info@moisducreole.ca

librairie.kepkaa@videotron.ca
kepkaa@videotron.ca

 

Suivez-nous!

Bon à savoir

Marie -Thurlie Clairvil

Présidente

Pierre-Roland BAIN

Fondateur du Mois du Créole - Fondatè Mwa Kreyòl, |Membre du Conseil Consultatif de l’Académie du Créole Haïtien. Président ex-officio du KEPKAA ou Komite entènasyonal pou pwomosyon kreyòl ak alfabetizasyon